Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

ECDL Testavimo Centrų steigimo bei ginčų sprendimo metmenys

Siekiant suvienodinti ECDL koncepcijos plėtros sąlygas visoje Respublikos teritorijoje, užtikrinti aukštą ECDL įgaliotųjų testavimo centrų lygį bei garantuoti nuolatinę kokybės kontrolės galimybę, Lietuvos kompiuterininkų sąjunga patvirtina šiuos metmenis, kuriais nusakoma ECDL įgaliotųjų testavimo centrų (toliau tekste – TC) steigimo galimybės, jiems būtini kvalifikaciniai reikalavimai bei veiklos priežiūros ir ginčų sprendimo tvarka. LIKS Taryba nurodo ECDL Fondo atstovybei Lietuvoje jos veikloje vadovautis šiame dokumente suformuluotais teiginiais.

Steigiant ECDL TC atsižvelgiama į šiuos principus:

1)teritorinis principas šalies rajonams - ne daugiau kaip vienas centras vienos savivaldybės teritorijoje;

2) gyventojų tankumo principas didiesiems miestams- ne daugau kaip vienas centras 50 tūkst. gyventojų;

3) organizacinis principas - jei organizacija nori testuoti tik savo darbuotojus ir jų bus daugiau nei 500;

4) žinybinis principas - jei žinyba, ministerija ar komitetas nori testuoti tik savo darbuotojus ir jų, nors ir pasiskirsčiusių po visą šalį, bus daugiau nei 500;

5) bendradarbiavimo su aukštojo mokslo įstaigomis principas - kiekvienoje aukštojoje mokykloje ar kitame mieste esančiame jos padalinyje turėti po vieną TC;

6) bendradarbiavimo su darbo rinkos mokymo tarnybomis principas-darbo rinkos mokymo centrai autorizuojami, nes ECDL programa yra Europos Sąjungos inicijuota programa darbo rinkos kokybei gerinti.
 

Būtini kvalifikaciniai reikalavimai:

1) visi TC atstovai (vadovai, darbuotojai, testuotojai) privalo būti LIKS nariais;

2) visi TC testuotojai privalo turėti bakalauro lygio išsimokslinimą informatikos srityje (baigę aukštąją mokyklą arba kolegiją);

3) testuotojai ir dėstytojai privalo turėti bent 3 metų darbo stažą informacijos technologijos mokymo srityje;

4) pageidautina, kad testuotojams ir dėstytojams TC būtų pagrindinė darbovietė, o jei kuris nors dirba valandininku ar autorine sutartimi samdomu darbuotoju, tuomet darbo krūvis turi atitikti bent 0,5 etato apimtį;

5) testuotojai nepriklausomai nuo konkrečiame TC testuojamų ECDL modulių skaičiaus privalo būti išlaikę visus septynis ECDL modulius (t. y. turėti ECDL pažymėjimą). Tokių testuotojų TC turi būti bent du.
 

TC veikos priežiūra, peratestavimas bei ginčų sprendimo tvarka:

1) TC įkuria, jų veiklą prižiūri, audituoja ir ginčus sprendžia ECDL Fondo atstovybė Lietuvoje (VšĮ „Informacinių technologijų institutas“) pagal ECDL Fondo kokybės valdymo sistemos reikalavimus.

2) ginčus dėl TC steigimo bei ginčus tarp atskirų TC sprendžia ECDL Fondo atstovybė Lietuvoje; nepavykus išspręsti – LIKS Taryba.

3) ginčus tarp jau veikiančių TC ir ECDL Fondo atstovybės Lietuvoje sprendžia LIKS Taryba; nepavykus išspręsti – ECDL Fondo direktorių taryba.

 

Apsvarstyta ir priimta LIKS Tarybos posėdyje 2002 m. balandžio 9 d.